Za Otoku po mjeri covjeka

Kontaktirajte autora peticije

Ova rasprava je automatski kreirana od peticije Za Otoku po mjeri covjeka.

Ovaj post je uklonio njegov autor (Show details)

2014-04-27 14:28Gost

#2

2014-04-27 14:33

Ako sada naprave ove zgrade slijedi jos dok ne zauzmu sve zelene povrsine...

Gost

#3

2014-04-27 22:17

Zaista nam nedostaje benzinskih pumpi!!!!??? Treba u zatvor tog probisvjeta koji planira potpisati takvu gradnju! Opet je u pitanju mito, korupcija, pohlepa...Fuj

Gost

#4

2014-04-28 06:59

Stop pumpi!

Gost

#5

2014-04-28 10:27

Dugo godina stanovala na Otoci <3

Gost

#6

2014-04-28 11:46

Nadam se da ce imati nekog efekta
connormead

#7 za otoku po mjeri covjeka

2014-04-28 13:58

ako nam ne prodje ni peticiji ili sta drugo, fino postaviti satore na mjestu gdje se treba graditi i biti tamo bez prestanka. mozemo se dogovoriti da u smjenama budemo ako ne mogu svi :)

Gost

#8

2014-04-29 06:11

Zaista nevjerovatno, dok se u evropskim zemljama ruse sve benzinske pumpe koje se nalaze u blizini naselja i izmjestaju kod nas idu obrnuto, sto blize naselju, prisloni uz skolu....uzas... nadam se da ovo nece proci

Gost

#9

2014-04-29 12:32

ni u kom slucaju ne dozvoliti gradnju istih, svi napolje, zaustaviti vise trovanje ovih svakako zatrovanih gradjana,......
Igor Mišković
Gost

#10 Zaključci Zbora građana MZ Otoka!!

2014-05-05 09:48

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
MZ OTOKA
SAVJET MZ OTOKA
ZBOR GRAĐANA MZ OTOKA

Zaključci, pitanja i sugestije građana MZ Otoka sa Zbora građana održanog u Sarajevu, 17.04.2014. godine u 19:00 sati u prostorijama OŠ M.M. Dizdar

Poštovani,

Ovim putem Vam se obraćamo ispred građana MZ Otoka, općina Novi Grad Sarajevo, koji su na zboru građana, koji je i najveći organ ovog nivoa organizovanja lokalne samouprave, održanom 17.04.2014. godine u 19:00 deklarativno i jednoglasno odbili gradnju objekata benzinske pumpe i poslovnog objekta u samom naselju. U sljedećem tekstu Vam navodimo samo neke od argumenata i priloge koji su nas rukovodili da se organizujemo i donesemo ovakvu odluku i iz kojih možete vidjeti opravdanost naše zabrinutosti i negativnog stava prema odluci općinskog vijeća i općine Novi Grad:

Na XIV Sjednici OVNG održanoj 27.02.2014. godine, jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Odluka o usvajanju Programa uređenja građevinskih zemljišta. Upravo je kroz navedeni Program općinsko vijeće dobilo prvu informaciju o aktivnostima koje je općina Novi Grad pokrenula unutar naselja Dobrinju i Otoka, a koje su podrazumijevalo Korekcije prostorno-planske dokumentacije, odnosno "stručna mišljenja" kojim se navedena naselja imaju dokapacitirati novim fizičkim strukturama. Lokacije obrađene "stručnim mišljenjima" (koja se navode u tom Programu uređenja građevinskih zemljišta) za područje naselja Otoka, zapravo su zelene površine u neposrednoj blizini višespratnih stambenih objekata, te objekata osnovnog i predškolskog obrazovanja. Činjenica je da ovakav vid i način donošenja odluka Zakon o prostornom uređenju poznaje, ne umanjuje zabrinutost građana Otoke izazvane netransparentnosću donošenja odluka i potpunim odsustvom procesa istraživanja kojim bi se potkrijepili ovakvi postupci i namjere općinske vlasti.

Naime, naselje Otoka je posljednji put bilo predmetom prostorno-planske dokumentacije davnih '70.-tih godina prošlog vijeka, kada je i izgrađeno, čime je zemljište unutar ovog naselja privedeno konačnoj namjeni što se odnosi i na zelene površine u ovom naselju. Naselje je planirano prema standardima koji čak i danas zadovoljavaju potrebe njegovih stanovnika, što bi se uskoro moglo promijeniti, ukoliko se odluke prezentirane Odlukom o usvajanju Programa uređenja građevinskih zemljišta s provedu u djelo.
Argumenti protiv ovakve namjere općinske vlasti, proizašli kao zaključci nakon održanog Zbora građana MZ Otoka od 17.04.2014. u 19:00 sati u prostorijama OŠ M.M. Dizdar na Otoci kojem je prisustvovalo više stotina zabrinutih građana, a koji su se jednoglasno izjasnili protiv gradnje u naselju, su sublimirani u sljedećem:

Uništavanje zelene površine radi izgradnje objekta benzinske pumpe u naselju u čijoj neposrednoj blizini (u krugu od 500m) već postoje dva objekta takve namjene, je u najmanju ruku upitna sa aspekta potrebe, pa se postavlja pitanje čime, osim "potrebom punjenja općinskog budžeta" (kako pomoćnik načelnika argumentuje) općina ima namjeru opravdati dodjelu društvenog zemljišta, uz to zelene površine.
Osim zanemarivanja opravdanosti sa aspekta potrebe, postavlja se pitanje da li je urađeno istraživanje uticaja ovakvog objekta na okoliš i na kvalitetu života u naselju, budući da će se gradnjom benzinske pumpe, ali i poslovnog objekta, betonizirati dvije važne zelene površine kojima se između ostalog ublažavanje i uticaj saobraćajne buke (blizina VI transferzale i GRAS-ovog stajališta). Postavlja se pitanje već i onako prenapućenog naselja automobilima zbog mnoštva privrednih subjekata u okolini Otoke, koje će se dodatno opteretiti povećanom potrebom za parking prostorom, kojeg nedostaje već godinema. Ovim je ugroženost građana našeg naselja povećana do krajnjih granica, što je zagađenošću i nedostatkom prostora već izraženo u drastičnoj mjeri.
Pored pitanja okoliša i zabrinutosti građana za urbani standard naselja, i sama procedura je vise nego upitna. Već smo naveli nivo netransparentnosti u ovom procesu, ali totalna neuključenost građana je, iako zakonski možda opravdana, više nego skandalozna posebno o kakvim se tipovima objekata radi i gdje se planiraju graditi!! Naime, u Odluci o usvajanju Programa uređenja građevinskih zemljišta u materijalu za XIV Sjednicu OVNG navodi se da se planirana gradnja ima desiti na osnovu stručnog mišljenja Zavoda za planiranje i razvoj KS. Izostanak broja akta na koji se poziva nas je ponukao da istražimo njegov sadržaj, te smo utvrdili da takav akt ne postoji, odnosno da je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izdao Konsultativno mišljenje broj 02-23-2618/1-13 od 07.02.2014.god. za i gradnju benzinske pumpe "Otoka" na zahtjev općine Novi Grad (akt broj 02-23-2618/13 od 07.05.2013.god.).
Činjenica je da se članom 81. Zakona o prostornom uređenju precizira:
„Ako plan prostornog uređenja propisan kao osnova za donošenje urbanističke saglasnosti nije donesen, urbanistička saglasnost se donosi na osnovu pozitivnog stručnog mišljenja nosioca izrade plana. Uz zahtjev za stručno mišljenje organi uprave obavezni su dostaviti slijedeće:
• ažurnu geodetsku podlogu sa prikazom stanja kontaktnih parcela,
• kopiju katastarskog plana,
• izvještaj i obradu predmetne lokacije sa stavom urbaniste,
• postojeće stanje infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, plin, PTT).
Nosilac izrade plana provjerava da li je zahtjev usaglašen sa planom prostornog uređenja šireg područja, uvjetima za planiranje na odnosnom području, zakonima i propisima donesenim na osnovu tih zakona, a koji neposredno ili posredno urenuju odnose u prostoru. Pozitivno stručno mišljenje nosioca izrade plana sadrži urbanističko-tehničke uvjete za izgradnju i lokacionu dokumentaciju, a za veće građevine uvjete za izradu provedbenog plana“.
Ovaj član Zakona bi se, uslijed zastarjelosti Regulacionog plana "Otoka", mogao primjeniti ali se u navedenom članu, kao ni ti u jednom drugom, ne pominje mogućnost djelovanja putem "Konsultativnog misljenja". Ovo upitnost pokrenutih procesa dodatno podcrtava. Uz sve napore, nismo uspjeli ući u trag "stručnom misljenju" za izgradnju poslovnog objekta, a ponukani iskustvom "Konsultativnog mišljenja" koje je predstavljeno kao "stručno mišljenje za izgradnju benzinske pumpe" skloni smo sumnjati u njegovo postojanje, te insistiramo da nam se predoči, u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama, ukoliko postoji.
Kako se u navedenom Konsultativnom mišljenju br. 02-23-2618/1-13 navodi "...Analizom dostavljene dokumentacije...", postavljamo pitanje koja je dokumentacija dostavljena i da li je već uradjena projektna dokumentacija za predmetne objekte, odnosno na osnovu čijeg projektnog programa, što se dalje može pojednostaviti kroz pitanje da li su već poznati investitori za ove parcele?
Članom 16. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH se navodi da
Općinsko vijeće može neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini dodjeljivati fizičkim i pravnim licima na korištenje radi izgradnje trajnih građevina u skladu sa prostornim planom.
Prije dodjele građevinskog zemljišta, općinsko vijeće će pribaviti mišljenje javnog pravobranioca kojim se potvrđuje da je predložena dodjela u skladu sa važećim zakonima te da su procedure koje predviđa ovaj zakon ispoštovane u cijelosti.
Nadležni pravobranilac je dužan u roku od 15 dana od dostavljenog nacrta odluke dostaviti svoje mišljenje.
što nameće pitanje da li OV koje vrši dodjelu zemljišta (na osnovu Konkursa) ima pravo imati sve nužne informacije prije ovakve dodjele ali i, ponavljamo, 3500 stanovnika i Vaših građana MZ Otoka!

Želimo također da vas podsjetimo na više zakonskih akata iz domena o zaštiti okoliša a koji su navedeni u Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, Službene novine broj 38/09, (Član. 10, 30-40, posebno Član. 36) koji regulišu učešće javnosti i pristup informacijama.

Posebno želimo izdvojiti Član. 51 ovog zakona koji kaže:
"Organ nadležan za poslove prostornog uređenja kod izrade dokumenata prostornog uređenja koji mogu imati negativan uticaj na okoliš dužan je izraditi Strategijsku procjenu okoliša (SEA). Prilikom izrade Strategijske procjene okoliša uzimaju se u obzir komponente okoliša, kvalitet okoliša i uticaj na ljudsko zdravlje."

Molimo Vas da razmotrite ove naše zaključke, pitanja i zabrinutosti ali i čvrst stav da nećemo odustati od traženja prava i svih mogućih pravnih i zakonskih alata kako bi odbranili pravo na urban, zdrav i kvalitetan život za sve građane Otoke i Novog Grada!

Srdačan pozdrav!

Dostaviti:
- Kabinetu načelnika općine Novi Grad
- Službi općinskog vijeća općine Novi Grad n/r sekretaru vijeća
- Općinskoj službi za lokalnu samoupravu općine Novi Grad
- Savjetu MZ Otoka
- Grad Sarajevo, ured Gradonačelnika
- Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS
- Zavod za planiranje razvoja KS
- Ministarstvo okoliša i turizma u Vladi FBiH
- Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
- Helsinški komitet BiH
- Transparency international BiH
- MedijiPredsjedavajući Zbora građana
Igor Mišković,
predsjednik Savjeta MZ Otoka

_______________________________

Fedra

#11 Re: Zaključci Zbora građana MZ Otoka!!

2014-05-05 11:38


Gost

#12

2014-05-05 15:28

Van konteksta je (ili baš srž problem)...vratite našoj djeci sportske dvorane,travnjake za igru,čist vazduh,kviz "5+",Veselu svesku,Male novine...

Gost

#13

2014-05-05 17:06


Gost

#14

2014-05-06 06:14

ovako se razvija demokratija i participacija građana....cestitke inicijatorima!!!
gošća

#15 Otoka po mjeri čovjeka

2014-05-06 11:16

Moje dijete je prestalo da kašlje kad smo se odselili s Otoke!