Inicijativa građana za punu provedbu Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH 

PLAKAT_CCI_KORUPCIJA_B2.jpg 

Inicijativa građana za punu provedbu Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH 

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH usvojen je 2010. godine, ali se pacijenti svakodnevno žale na njegovu nedovoljnu, a vrlo često i nikakvu primjenu u praksi. Pacijenti svjedoče da ne mogu da ostvare svoja prava na zdravstvenu zaštitu, posebno u vrijeme pandemije uzrokovane Covid-19 virusom, niti im je još uvijek poznat put pacijenata, čime se stvara dodatni prostor za korupciju i kriminalne radnje u zdravstvu.

Građani i pacijenti iz Federacije BiH, svakodnevno svjedoče kršenju osnovnih ljudskih prava u zdravstvenom sistemu, diskriminaciji pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga. Sve češće u medijima čitamo o nehumanim postupcima, neadekvatnom liječenju i smrti pacijenata u zdravstvenim ustanovama, što se često pripisuje greškama ljekara, nemaru i korupciji u zdravstvu.

UG Stop mobbing iz Trebinja i Udruženje za razvoj društva Kap iz Sarajeva pokrenuli su peticiju, odnosno inicijativu za prikupljanje potpisa građana, kojom traže potpunu primjenu Zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u FBiH. 

Ovom inicijativom:

MI, pacijenti i građani, zahtijevamo da se liječimo u javnim zdravstvenim ustanovama pod uslovima koji su dostojni čovjeka.

MI, pacijenti i građani zahtijevamo da budemo uključeni u donošenje odluka o zdravstvenim uslugama - jer zdravstvo MI direktno finansiramo svakog mjeseca putem doprinosa i poreza.

MI, pacijenti i građani zahijevamo da se iskorijeni korupcija u zdravstvu i omogući adekvatno liječenje prema svim zakonima i konvencijama o osnovnim ljudskim pravima!

MI, pacijenti i građani zahtijevamo da se poštuje Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH.

Dosljedna provedba postojećeg Zakona, omogućiće poštivanje odredbi Zakona na čije kršenje se pacijenti najčešće žale:

- Prava na dostupnost zdravstvene zaštite (Član 7),

- Prava na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja (Član 10, 11 i 12)

- Pravo na samoodlučivanje i pristanak (Član 17),

- Prava na spriječavanje i olakšavanje patnji i boli (Član 31),

- Prava na poštovanje pacijentovog vremena- liste čekanja (Član 32),

- Prava na uvid u medicinsku dokumentaciju (Član 33),

- Prava na prigovor (Član 41, 42 i 43),

- Prava na nadoknadu štete (Član 44), 

- U članu 76. predviđene su i Kaznene odredbe za zdravstvene ustanove koje krše zakonske odredbe u visini do 15.000 KM za nepoštivanje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i pozivamo građane da iskoriste ovo svoje zakonsko pravo ukoliko su prekršene predviđene zakonske odredbe.

Takođe, Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH definisano je i formiranje adekvatnih Zdravstvenih Savjeta na nivou opština, kantona u FBiH koji bi trebali da služe građanima. Međutim, u velikom broju, naročito opština, Savjeti nisu formirani ili ako su formirani, nisu uglavnom usklađeni sa zakonom jer u njima najčešće nema predstavnika civilnog društva već su isključivo angažovani zdravstveni radnici i/ili farmaceuti u Savjetima, čime takođe se direktno krši Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i pospješuje pojava korupcije u zdravstvu.

Cilj ove inicijative je prikupiti najmanje 2.000 potpisa podrške u FBiH kao izraz volje građana i pacijenata za hitnu provedbu postojećeg Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH.

Ovaj dokument sa potpisima građana i pacijenata biće upućen nadležnim izvršnim organima vlasti u FBiH i 10 kantona. 

Više informacija: info@udruzenje-kap.com


Udruženje za razvoj društva Kap    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Udruženje za razvoj društva Kap to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...