Inicijativa za smjenu Gorana Danilovića, direktora AKOKVO

Prethodnih smo mjeseci iz medija obaviješteni o brojnim protivpravnim i protivzakonitim, a ispostavlja se i protivustavnim, aktivnostima Gorana Danilovića, direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Goran Danilović je prekršio brojne crnogorske normativne akte:

– protivzakonito je triput biran za vršioca dužnosti direktora Agencije (suprotno članu 61 Zakona o državnim službenicima i namještenicima), za gotovo dvije i po godine na poziciji vršioca dužnosti direktora i direktora Danilović nije položio stručni ispit (suprotno članu 34, stav 1, alineja 5 i stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima)

– bez konsultacija s ustanovama visokog obrazovanja i sa nadležnim ministarstvom prosvjete usvojio je Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, što je u suprotnosti s Evropskim standardima i smjernicama (Standard 2.2), a samim tim i sa Zakonom o visokom obrazovanju (član 13a)

– shodno članu 13č Zakona o visokom obrazovanju u nadležnost direktora Agencije spada samo da predloži, ali ne i donese, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije; ne navodi se dakle da ima pravo donošenja bilo kakvih internih, a kamoli sistemskih akata

– Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja Danilović je protivpravno donio kao interni akt Agencije, a u pitanju je sistemski akt koji reguliše funkcionisanje cjelokupnoga sektora visokog obrazovanja, na osnovu kojega sad pravo na funkcionisanje mogu izgubiti institucije koje ispunjavaju sve evropske i crnogorske standarde i zakonske odredbe

– u Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, kao podzakonski akt, unio je odredbe koje se kose sa Zakonom o visokom obrazovanju: Zakon kao visokoobrazovne ustanove prepoznaje univerzitete (državne i privatne) i ustanove visokog obrazovanja koje nijesu univerziteti, a Danilovićev pravilnik kao obavezan uslov za reakreditaciju institucije bilo kojega ranga zahtijeva dokumenta koja po Zakonu mogu imati samo univerziteti

– suprotno ustavnoj odbredbi Crne Gore kao zemlje koja počiva na vladavini prava Danilović na reakreditaciju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost primjenjuje novousvojeni pravilnik o postupku reakreditacije iako je postupak u trenutku donošenja Pravila uveliko otpočet; vladavina prava podrazumijeva da se propisi ne mogu retroaktivno primjenjivati na otpočete predmete, a novousvojena Pravila nemaju odredbe kojima se reguliše njihova primjena na prethodno pokrenute procese

– za gotovo dvije i po godine na funkciji rukovodioca (u statusu v. d. direktora i direktora) Danilović nije utvrdio metodologiju rangiranja i izvršio rangiranje ustanova visokog obrazovanja (što spada u dužnosti Agencije, prema članu 13a stav 2 alineja 10 Zakona o visokom obrazovanju), a zbog čega je formalno smijenjen njegov prethodnik na mjestu direktora AKOKVO

– konačno, Danilović je odbio da novinarki Pobjede omogući uvid u dokumenta kojima se prati trošenje državnoga novca, čime se oglušio o Zakon o slobodnom pristupu informacijama; odbijanjem da preda kopiju analitičkih kartica, ugovora o konsultantskim uslugama, ugovora o djelu i knjige putnih naloga otkad je postao v. d. direktora do danas, završnoga računa za prethodne dvije godine te pregled realizovanih javnih nabavki za 2022. i 2023. godinu Danilović je građanima ostavio osnovanu sumnju da neovlašćeno zloupotrebljava novac u državnome organu kojim rukovodi, što vodi krivičnoj odgovornosti; kršeći više propisa opisanih u Zakonu o slobodnome pristupu informacijama, shodno njegovim Kaznenim odredbama Danilović je već pričinio štetu Agenciji u iznosu do 20.000 eura.

Sve ovo imajući u vidu, Danilović je svojim aktivnostima na rukovodnoj poziciji u Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja nanio štetu:

– Agenciji na čijem je čelu, jer zaobilazeći Evropske standarde i smjernice sprečava crnogorsku agenciju koja se bavi unapređenjem kvaliteta visokoga obrazovanja da postane punopravna članica evropske asocijacije takvih institucija (ENQA) i evropskoga registra renomiranih institucija (EQAR), čime bi postala priznata na evropskome nivou

– Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, kao instituciji nadležnoj za zakonitost rada Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja, budući da Ministarstvo dijeli odgovornost za protivzakonito ponašanje svojega službenika

– visokoobrazovnome sistemu, jer kao neko bez znanja i iskustva u oblasti unapređenja kvaliteta visokoga obrazovanja samoinicijativno, samostalno, bez konsultacija sa zainteresovanim stranama donosi pravila koja se tiču cjelokupnoga crnogorskoga sistema visokoga obrazovanja

– državi, jer svojim djelovanjem narušava koncept vladavine prava, koja je suštinski temelj svake moderne, demokratske države, potirući na taj način i crnogorske ustavne postulate, ali jer je oštetio državni budžet zloupotrebljavajući novac građana Crne Gore, a što najbolje pokazuje iznos i do 20.000 eura koji mu je zaprijećen za višestruko kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Zbog svega navedenoga mi dolje potpisani pozivamo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija da preispita aktivnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja, Gorana Danilovića, i smijeni ga s te pozicije.


Novak Tomović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da Novak Tomović može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...