Inicijativa za smjenu Gorana Danilovića, direktora AKOKVO

Prethodnih smo mjeseci iz medija obaviješteni o brojnim protivpravnim i protivzakonitim, a ispostavlja se i protivustavnim, aktivnostima Gorana Danilovića, direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Goran Danilović je prekršio brojne crnogorske normativne akte:

– protivzakonito je triput biran za vršioca dužnosti direktora Agencije (suprotno članu 61 Zakona o državnim službenicima i namještenicima), za gotovo dvije i po godine na poziciji vršioca dužnosti direktora i direktora Danilović nije položio stručni ispit (suprotno članu 34, stav 1, alineja 5 i stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima)

– bez konsultacija s ustanovama visokog obrazovanja i sa nadležnim ministarstvom prosvjete usvojio je Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, što je u suprotnosti s Evropskim standardima i smjernicama (Standard 2.2), a samim tim i sa Zakonom o visokom obrazovanju (član 13a)

– shodno članu 13č Zakona o visokom obrazovanju u nadležnost direktora Agencije spada samo da predloži, ali ne i donese, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije; ne navodi se dakle da ima pravo donošenja bilo kakvih internih, a kamoli sistemskih akata

– Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja Danilović je protivpravno donio kao interni akt Agencije, a u pitanju je sistemski akt koji reguliše funkcionisanje cjelokupnoga sektora visokog obrazovanja, na osnovu kojega sad pravo na funkcionisanje mogu izgubiti institucije koje ispunjavaju sve evropske i crnogorske standarde i zakonske odredbe

– u Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, kao podzakonski akt, unio je odredbe koje se kose sa Zakonom o visokom obrazovanju: Zakon kao visokoobrazovne ustanove prepoznaje univerzitete (državne i privatne) i ustanove visokog obrazovanja koje nijesu univerziteti, a Danilovićev pravilnik kao obavezan uslov za reakreditaciju institucije bilo kojega ranga zahtijeva dokumenta koja po Zakonu mogu imati samo univerziteti

– suprotno ustavnoj odbredbi Crne Gore kao zemlje koja počiva na vladavini prava Danilović na reakreditaciju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost primjenjuje novousvojeni pravilnik o postupku reakreditacije iako je postupak u trenutku donošenja Pravila uveliko otpočet; vladavina prava podrazumijeva da se propisi ne mogu retroaktivno primjenjivati na otpočete predmete, a novousvojena Pravila nemaju odredbe kojima se reguliše njihova primjena na prethodno pokrenute procese

– za gotovo dvije i po godine na funkciji rukovodioca (u statusu v. d. direktora i direktora) Danilović nije utvrdio metodologiju rangiranja i izvršio rangiranje ustanova visokog obrazovanja (što spada u dužnosti Agencije, prema članu 13a stav 2 alineja 10 Zakona o visokom obrazovanju), a zbog čega je formalno smijenjen njegov prethodnik na mjestu direktora AKOKVO

– konačno, Danilović je odbio da novinarki Pobjede omogući uvid u dokumenta kojima se prati trošenje državnoga novca, čime se oglušio o Zakon o slobodnom pristupu informacijama; odbijanjem da preda kopiju analitičkih kartica, ugovora o konsultantskim uslugama, ugovora o djelu i knjige putnih naloga otkad je postao v. d. direktora do danas, završnoga računa za prethodne dvije godine te pregled realizovanih javnih nabavki za 2022. i 2023. godinu Danilović je građanima ostavio osnovanu sumnju da neovlašćeno zloupotrebljava novac u državnome organu kojim rukovodi, što vodi krivičnoj odgovornosti; kršeći više propisa opisanih u Zakonu o slobodnome pristupu informacijama, shodno njegovim Kaznenim odredbama Danilović je već pričinio štetu Agenciji u iznosu do 20.000 eura.

Sve ovo imajući u vidu, Danilović je svojim aktivnostima na rukovodnoj poziciji u Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja nanio štetu:

– Agenciji na čijem je čelu, jer zaobilazeći Evropske standarde i smjernice sprečava crnogorsku agenciju koja se bavi unapređenjem kvaliteta visokoga obrazovanja da postane punopravna članica evropske asocijacije takvih institucija (ENQA) i evropskoga registra renomiranih institucija (EQAR), čime bi postala priznata na evropskome nivou

– Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, kao instituciji nadležnoj za zakonitost rada Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja, budući da Ministarstvo dijeli odgovornost za protivzakonito ponašanje svojega službenika

– visokoobrazovnome sistemu, jer kao neko bez znanja i iskustva u oblasti unapređenja kvaliteta visokoga obrazovanja samoinicijativno, samostalno, bez konsultacija sa zainteresovanim stranama donosi pravila koja se tiču cjelokupnoga crnogorskoga sistema visokoga obrazovanja

– državi, jer svojim djelovanjem narušava koncept vladavine prava, koja je suštinski temelj svake moderne, demokratske države, potirući na taj način i crnogorske ustavne postulate, ali jer je oštetio državni budžet zloupotrebljavajući novac građana Crne Gore, a što najbolje pokazuje iznos i do 20.000 eura koji mu je zaprijećen za višestruko kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Zbog svega navedenoga mi dolje potpisani pozivamo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija da preispita aktivnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokoga obrazovanja, Gorana Danilovića, i smijeni ga s te pozicije.


Novak Tomović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Novak Tomović to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...