Izmjene Pravilnika o prijemu uposlenika u škole na području TK

 

Neformalna grupa prosvjetnih radnika TK

prosvjetni.radnici.tk@gmail.com

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Muhameda Hevaije Uskufija 1

75 000 Tuzla

n/r Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatana Muratovića  

 

Predmet: Zahtjevi za izmjene i dopune Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj 10/1-34-018011-2/15 od 31.7.2015. god. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj 10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015.god. 

 

 

Molimo naslov da u skladu sa Zakonom i svojim ovlastima u što kraćem roku, a prije predstojećeg konkursa za prijem uposlenika u škole na području TK, donese izmjene i dopune Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj 10/1-34-018011-2/15 od 31.7.2015. god. (u daljem tekstu Pravilnik), i to u: članu 4. stav 2. (prijava na konkurs odnosno oglas), članu 8. (bodovanje radne obaveze), članu 9. (bodovanje kandidata po osnovu pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica) i članu 11. stav 3.(bodovanje intervjua), te članu 9. a) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj 10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015.god. (u daljem tekstu Izmjene i dopune Pravilnika).

Obrazloženje  

Kao dugogodišnji učesnici konkursnih procedura za prijem zaposlenika u škole na području TK i zaposlenici istih, izražavamo veliko nezadovoljstvo važećim Pravilnikom u gore navedenim članovima jer ih smatramo diskriminirajućim i nepovoljnim, te tražimo njihovu izmjenu.  

Zahtijevamo:  

1. Da se član 4. stav 2 Pravilnika u kojem stoji da „Prijavu na konkurs, odnosno oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidat predaje lično u školu ili putem pošte preporučeno“ dopuni sa „ili na e – mail adresu škole“

2. Da se član 8. Pravilnika koji se odnosi na bodovanje radne obaveze ukine

3. Da se član 9. Pravilnika koji se odnosi na bodovanje kandidata po osnovu pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica ukine.

4. Da se član 9. a) Izmjena i dopuna Pravilnika koji se odnosi na bodovanje kandidata po osnovu pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica ukine

5. Da se član 11. stav 3 Pravilnika u kojem stoji da „Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti od 3 do 9 bodova“ izmijeni sa „Kandidat po osnovu intervjua može ostvariti od 1 do 3 boda“.      

 

Smatramo da je nužno da u skladu sa Zakonom i poštujući principe jednakopravnosti, usvojite naše zahtjeve, te time osigurate pravičan i transparentan prijem uposlenika u škole i spriječite neposredne diskriminacije i zloupotrebe.    

Ističemo da želimo da budemo aktivno uključeni u procese donošenja odluka koje nas se direktno tiču i zahtijevamo da se naši stavovi uvažavaju.  

 

Pozdravljamo Vašu odluku da se intervjui za prijem u radni odnos na radne pozicije u osnovnim školama po konkursu od 30.12.2015.god. obavljaju centralizovano u prostorijama škola koje je za Tuzlu i svaku pojedinačnu opštinu TK odredilo Ministarstvo, što je povoljnije u odnosu na odluku propisanu konkursom od 8.8.2015.god. po kojoj su kandidati morali obavljati intervju u svakoj školi u koju su se prijavili na konkurs.

Također pozdravljamo Vašu odluku iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK broj 10/1-02-030052/15 od 25.12.2015.god. kojom se ukida davanje saglasnosti direktorima za primanje lica iz Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica, a bez poštivanja konačne rang liste. 

 

Očekujemo Vaše očitovanje.                 

                                                                                                                               

                                                                                                                              S poštovanjem,  

 

                                                                                                                              Neformalna grupa prosvjetnih radnika TK

 

 

U Tuzli, 15.07.2016.god.                                                                                                                           


Neformalna grupa prosvjetnih radnika    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Neformalna grupa prosvjetnih radnika preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook