krivicna prijava

Ime i prezime podnositelja krivične prijave:facebook Grupa JMBG-Bosna i Hercegovina
Adresa prebivališta:Bosna i Hercegovina
Mjesto i datum:Bosna i Hercegovina 16.06.2013

Predmet: Krivična prijava o izvršenju krivičnog djela iz člana 239. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine

U skladu sa članom 214. Zakona o krivičnom postupku BiH, kao građanin/ka podnosim krivičnu prijavu protiv:

1) Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH
2) Milorada Živkovića, prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH
3) Bože Ljubića, drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH
4) Saše Magazinovića, predsjedavajućeg Kluba poslanika SDP-a
5) Drage Kalabića, predsjedavajućeg Kluba poslanika SNSD-a
6) Asima Sarajlića, predsjedavajućeg Kluba poslanika SDA
7) Mladena Bosnića, predsjedavajućeg Kluba poslanika SDS-a
Mirsada Đuguma, predsjedavajućeg Kluba poslanika SBB BiH
9) Mate Franjičevića, predsjedavajućeg Kluba poslanika HDZ-a
10) Sulejmana Tihića, predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH
11) Ognjena Tadića, prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH
12) Dragana Čovića, drugog zamjenika prvog Doma naroda PSBiH
13) Halida Genjca, predsjedavajućeg Kluba bošnjačkog naroda
14) Borjane Krišto, predsjedavajuće Kluba hrvatskog naroda
15) Staše Košarca, predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda

i ostali

Zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo „Neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine , Suda Bosne i Hercegovine ili Doma za ljudska prava“ iz člana 239. KZBiH.
Naime, Ustavni sud BiH je, odlukom broj U 3/11 od 27.05.2011. godine, utvrdio da član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju („Službeni glasnik BiH“ br. 32/01 i 63/08) nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, pa je naložio Parlamentarnoj skupštini BiH da, u skladu sa članom 63. stav 4. Pravila Ustavnog suda, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja te odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, uskladi odredbe člana 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju sa Ustavom Bosne i Hercegovine i da u istom roku obavijesti Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja navedene odluke.
Međutim, rješenjem Ustavnog suda BiH od 16.01.2013. godine, utvrđeno je da PSBiH nije izvršila navedenu odluku Ustavnog suda BiH u roku koji joj je ostavljen. Prema članu VI/5. Ustava BiH, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 74. stav 1. Pravila Ustavnog suda, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda dužno je poštovati svako fizičko i pravno lice, a prema stavu 2. istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda. Budući da je premas odredbi člana 239. KZBiH, neizvršenje odluke Ustavnog suda krivičnog djelo, Ustavni sud je navedeno rješenje o neizvršenju dostavio Tužilaštvu BiH na daljnje postupanje.
Budući da, prema dostupnim informacijama, Tužilaštvo BiH do danas nije otvorilo istragu niti podiglo optužnicu protiv bilo koje odgovorne osobe u PSBiH, koristeći ovlaštenje koje ima svaki građanin u skladu sa članom 214. ZKP BiH, podnosim ovu krivičnu prijavu protiv navedenih osoba, koje su, svako na svoj način, odgovorne službene osobe u PSBiH i koje su imale obavezu da preduzmu sve neophodne mjere da provedu i/ili omoguće provođenje konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH.
Odbijanjem ili onemogućavanjem izvršenja konačne odluke Ustavnog suda za mnoge građane Bosne i Hercegovine već nastupaju štetne posljedice, od kojih su neke neotklonjive. Npr. djeca rođena nakon 12.02.2013. godine ne mogu dobiti jedinstvene matične brojeve, pa tako ni dokumente, što uzrokuje brojne probleme i kontinuirano kršenja prava građana BiH, a naročito djece koja moraju, prema Konvenciji o pravima djeteta, uživati posebnu zaštitu i čiji interes mora uvijek i svakome, a posebno organima vlasti, biti na prvom mjestu.
Naročito ističem da privremena odluka o JMBG koju je 05.06.2013. donijelo Vijeće ministara BiH ne znači da prijavljeni nisu izvršili i da dalje ne čine krivično djelo iz člana 239. KZBiH, jer uprkos takvoj privremenoj odluci, nezakonita situacija neizvršavanja konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH i dalje traje, zbog čega i dalje postoji obaveza Tužilaštva BiH da preduzme mjere za koje je nadležno.
S obzirom na navedeno, tražim od Tužilaštva BiH da preduzme zakonom propisane mjere kako bi počinitelji krivičnog djela iz člana 239. KZ BiH bili sankcionirani.

Potpis:
_______________


otac za dijete    Kontaktirajte autora peticije