Oslobađanje od plaćanja markica za zdravstveno osiguranje u TK

 Oslobađanje od  plaćanja participacije je naše pravo, a ne privilegija!

 

Parlament F BiH je 2009. godine donio  Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava (Odluka o participaciji) kojom je  pojedine kategorije osiguranih lica  izuzeo od  plaćanja troškova participacije prilikom korištenja usluga zdravstvene zaštite.  Svi kantoni su bili dužni da do 01.06.2009. godine usklade svoje kantonalne odluke o participaciji sa federalnom odlukom.

U Tuzlanskom kantonu još uvijek je na snazi Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji TK  iz 2003.godine, koja nije harmonizovana sa federalnom Odlukom i koja ni jednu kategoriju osiguranih lica ne oslobađa od plaćanja participacije, izuzev u slučaju korištenja određenih usluga zdravstvene zaštite.

Na ovaj problem ukazala je Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH koja je 2012. godine donijela je Preporuku kojom traži od  Vlade Tuzlanskom kantona da oslobodi djecu uzrasta do 18 godina od plaćanja participacije (godišnje premije).  I pored toga, kao i niza preporuka međunarodnih i domaćih tijela u oblasti zaštite ljudskih prava, kao i zaključaka Skupštine TK, Zavod nije pristupio usklađivanju kantonalne Odluke o participaciji.

Zahtijevamo od Skupštine i  Vlade Tuzlanskog kantona da odmah pristupe harmonizaciji kantonalne odluke o participaciji, i od plaćanja neposrednog učeća u troškovima korištenja usluga zdravstvene zaštite („godišnjih markica) OSLOBODE:

 • djecu do navršene 15. godine života, učenike i redovne studente do navršene 26. godine života,
 • žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u svezi s prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice,
 • vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više,
 • civilne žrtve rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60%,
 • članovi porodica šehida odnosno članovi porodica poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske F BiH,
 • penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • osigurana lica - štićenici socijalnih ustanova,
 • osigurana lica - korisnici socijalne zaštite,
 • raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
 • osigurana lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, i to lica koja su darovala krv 10 i više puta, ·        osigurana lica - darovatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
 • osigurana lica koja su prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.  

Udruženje "Zemlja Djece u Bosni i Hercegovini"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Udruženje "Zemlja Djece u Bosni i Hercegovini" preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook