PETICIJA ZA ČIST ZRAK

Zahtjevi za Grad Tuzla:

1. Zahtijevamo da se odmah zaustavi trošenje novčanih sredstava dobijenih od Termoelektrane Tuzla, te da se izvrši hitni rebalans budžeta Grada. Novčana sredstva dobijena od Termoelektrane u cjelokupnom iznosu uplatiti u novooformljeni namjenski FOND ZA ČIST ZRAK GRADA TUZLE

2. Javno prezentovati iznos i plan raspodjele dobiti „Centralnog grijanja“ te značajan dio dobiti uplatiti u novooformljeni namjenski FOND ZA ČIST ZRAK GRADA TUZLE

3. Osnovati po hitnom postupku nezavisni FOND ZA ČIST ZRAK TUZLE koji će javno i transparentno upravljati novčanim sredstvima dobijenim od „Termoelektrane Tuzla“, „Centralnog grijanja“ i drugih subjekata.

Obaveze fonda bi bile:

· Subvencioniranje priključenja domaćinstava na sistem daljinskog grijanja na osnovu liste prioriteta po sistemu ulaganja 1:1.

· Subvencioniranje nabavke opreme za ekološki prihvatljive načine zagrijavanja domaćinstava na osnovu liste prioriteta, tamo gdje su uslovi za priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja takvi da priključenje tehnički nije izvedivo ili ekonomski nije održivo po sistemu ulaganja 1:1 (kao što su nabavka i instalacija kotlova na plin, toplotnih pumpi, peći/kotlova na pelet i drugo).

· Subvencioniranje cjelokupnog priključenja na sistem daljinskog zagrijavanja u 100% iznosu domaćinstvima socijalno ugroženih kategorija stanovništva a koji se nalaze u kriznim područjima i gdje to uslovi dopuštaju.

· Subvencioniranje mjera energetske efikasnosti individualnih i kolektivnih stambenih objekata

· Pisanje projekata za dobijanje novčanih sredstava iz EU fondova i drugih međunarodnih i domaćih institucija koji se odnose na ekologiju i energetsku efikasnost.

· Sve ostale aktivnosti u interesu unaprjeđenja i zaštite kvaliteta zraka u Tuzli

· Tačno odrediti novčana sredstva za svaki dio navedenih subvencija u 2018 godini od ukupnih novčanih sredstava u fondu.

4. Po hitnom postupku izdati naredbu za pranje ulica i tokom zimskog perioda kada god to vremenski uslovi dozvoljavaju te hitno čišćenje što većeg broja dimnjaka a vezano sa aktiviranjem odluke o Dimnjačarskoj službi.

5. Hitno priključenje svih javnih objekata pod ingerencijom Grada Tuzla i privatnih poslovnih objekata kod kojih su ispunjeni tehnički uslovi na sistem daljinskog zagrijavanja.

6. Poticaji za sve privatne pravne subjekte za prelazak na sistem daljinskog grijanja na području Grada Tuzla- Izjednačiti cijenu grijanja po m2 za pravna i fizička lica tj. smanjiti cijenu grijanja po m2 pravnim subjektima na cijenu koju imaju fizička lica.  

7. Cijenu podstanica spustiti na nabavnu cijenu te omogućiti priključenje više domaćinstava na jednu podstanicu u dogovoru sa domaćinstvima te otplatu istih na više mjesečnih rata u toku kalendarske godine.

8.  Aktivna i hitna primjena donesene odluke Gradskog vijeća o besplatnom priključenju na toplovodni sistem, besplatnu nabavku i ugradnju mjerno-regulacionih toplotnih podstanica, kao i troškove plaćanja naknade za angažovani kapacitet, za sve stambene objekte na područja mjesnih zajednica Šićki Brod, Bukinje, Husino. 

Zahtjevi za kantonalni i federalni nivo

1. Termoelektrana što prije moguće da ispuni sve obaveze u skladu sa nacionalnim planom smanjenja emisija i po uslovima definisanim u okolinskim dozvolama te rješavanje pitanja odlaganja šljačišta na području Grada Tuzla te da se krene sa radovima na odsumporavanju blokova  5 i 6.

2. Hitno priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja svih pravnih subjekata pod ingerencijom Tuzlanskog kantona a koji imaju ispunjene osnovne uslove. Hitan energetski pregled i unaprjeđenje energijske efikasnosti objekata za koje energetski pregled pokaže da je to potrebno, bez odlaganja.

3. Donošenje zakona na nivou Tuzlanskog kantona o zaštiti zraka koji će jasno definisati zadatke kantona i općina

4. Hitna inspekcija pravnih i fizičkih subjekata za koje postoje prijave ili saznanja da za zagrijavanje vrši korištenjem otpada, rabljenog ulja ili sekundarnih sirovina prema Zakonu o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina FBiH (Član 3, 12 i 14), kao i prema Zakonu o upravljanju otpadom FBiH (Član 35)

5. Hitno da Skupština Kantona uradi izmjene i dopune Plana interventnih mjera te da predvidi djelovanje u incidentnim situacijama. Za incidentne pragove treba da bude relevantna 1 mjerna stanica.


Srđan Janjić    Kontaktirajte autora peticije