Usklađivanje krivičnog zakona FBiH sa Lanzarote i Istanbulskom konvencijom

Pozivamo Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da, bez odlaganja, pristupi realizaciji Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, usvojenog na redovnoj sjednici od 19.02.2020. godine, a kojim je Vladi FBiH naloženo da u roku od 90 dana u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakona FBiH, čija zakonska rješenja su usklađena sa Konvencijom Vijeća Evropi o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljnja (Lanzarote konvencije).

Podsjećamo Vas da je Bosna i Hercegovina 2013. godine ratifikovala Lanzarote konvenciju i da već nepunih 8 godina od preuzimanja obaveza iz ovog međunarodnog ugovora i niza inicijativa upućenih od strane nevladinoga sektora i Vijeća za djecu BiH, ništa niste uradili kako bi djeci, žrtvama seksualnog nasilja pružili minimun zagarantovanih prava u pogledu krivičnog gonjenja počinioca ovih zločina i zaštite žrtve u toku i nakon krivičnog postupka, uključujući i pooštravanje kaznene politike za krivična djela protiv spolnog integriteta djeteta. Uporno godinama ignorišete i preporuke međunarodnih tijela za ljudska prava, poput UN Komiteta za prava djeteta i Lanzarote komiteta, a isti odnos imate i prema zaprimljenim preporukama domaćih tijela, poput Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i Skupštine Tuzlanskog kantona.

 

I dok se zemlje u regionu nadmeću u postavljanju maksimalnih standarda za zaštitu svoje najmlađe populacije od seksualnog nasilja, naglašavamo da ste jedina vlada u regionu koja nije poduzela niti jednu mjeru ili aktivnost u pravcu usklađivanja Krivičnog zakona Federacije BiH sa minimalnim standardima iz Lanzarote konvencije.

Da li ste svjesni činjenice da upravo svojim nečinjenjem doprinosite:

• da mnogi pedofili bivaju amnestirani od krivične odgovornosti zato što je za počinjeno krivično djelo nastupila zastara za krivično gonjenje;

• da su mnoge žrtve obeshrabrene da progovore o seksualnom nasilju koje su doživljeli kao djeca jer ono nakon proteka određenog vremena nema pravnih posljedica po počinioca;

• da pravosnažno osuđene osobe za spolno nasilje nad djecom i dalje koriste svoje pravo da se koriste institutom amnestije i pomilovanja, a da izrećenu kaznu do godine dana zamjenjuju sa novčanom kaznom;

• da imamo najmanju dobnu granicu (do 14 godina djeteta) za inkriminizaciju djela spolnog odnošaja sa djetetom;

• da pravosnažno osuđeni pedofili nakon odsluženja kazne mogu nesmetano da rade u obdaništima, školama, ustanovama socijalne zaštite, u sportskim i umjetničkim klubovima i na taj način imaju olakšan pristup svojoj žrtvi;

• da se počiniocima silovanja i drugih spolnih delikata učinjenih na štetu naše djece izriču kazne zatvora u trajanju od jedne godine iz razloga postojanja instituta olakšavajućih okolnosti i neshvatljivo blage propisane kaznene politike za ova krivična djela;

• da jedini u regionu nemamo evidenciju pedofila; … i još mnogo toga, ali ćemo za sada ovdje stati jer nam se i od ovoga već utroba prevrće …

Sve ove činjenice nažalost Vama nisu bile dovoljne da uradite svoj posao za koji ste debelo plaćeni. Učinili ste da su djeca u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja su žrtve krivičnih djela seksualnog nasilja, godinama diskriminirana i manje zaštićena u odnosu na svoje vršnjake u drugom entitetu i zemljama u okruženju, dok ste zlostavljače naše djece maksimalno zaštitili.

Namanje što sada možete da uradite jeste da, poštujući najviše standarde zaštite prava djeteta, a ugledavši se na propise i prakse zemalja u okruženju, odmah pristupite harmonizaciji krivičnog zakonodavstva po pitanju seksualne zloupotrebe djece i zakon uputite na usvajanje po hitnom postupku. Izgovora nema i ne može biti jer za izmjene I dopune Krivičnog zakona Federacije BiH i njegovu implementaciju nisu potrebni dodatni finansijski resursi, što Vam je često bio izgovor, već samo Vaša dobra volja. Ako se budemo vodili mudrom izrekom “Djeca, to su naši sutrašnji suci”, Vama je od ove generacije djece već presuđeno. Načinite sada prvi korak, jer možda Vam od strane neke buduće generacije kazna bude i ublažena.

Ukoliko to ne učinite u narednom periodu od mjesec dana, pozivamo Vas da date neopozivu ostavku, jer vlada koja ne radi u najboljem interesu svoje najmlađe i najranjivije populacije, ne može da gradi sadašnjost I budućnost žena i djece ove zemlje.


Udruženje "Zemlja djece u Bosni i Hercegovini"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Udruženje "Zemlja djece u Bosni i Hercegovini" to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...