Donošenje Pravilnika za specijalizaciju iz kliničke psihologije za psihologe - zdravstvene saradnike

Psiholozi zaposleni u zdravstvu FBIH, kao zdravstveni saradnici, već duži niz godina od Federalnog ministarstva zdravstva traže donošenje Pravilnika za specijalizaciju iz kliničke psihologije.

Ovi zahtjevi su zasnovani na Zakono o zdravstvenoj zaštiti FBIH (Sl.novine FBIH 41/10) član 141. koji propisuje da zdravstveni saradnici učestvuju u dijelu zdravstvene zaštite, te da imaju pravo i obavezu na stručno usavršavanje.

Po članu 153. istog Zakona, federalni ministar treba da donese pravilnik o specijalizacijama za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Također, u članovima 154. i 158. se određuju načini dodjele specijalizacije i priznavanja specijalizacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. 

Ovim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBIH su omogućena prava zdravstvenih saradnika na dalje stručno usavršavanje. Međutim, ta prava su uskraćena jer nikada nije donesen Pravilnik za specijaliazciju iz kliničke psihologije. Poznato nam je da je prije više od dvije godine imenovana radna grupa koja je završila Pravilnik o specijalizaciji iz kliničke psihologije, ali taj Pravilnik nikada nije objavljen.

Potpisivanjem ove peticije pozivamo Federalno ministarstvo zdravstva da bez odgađanja donese Pravilnik o specijalizaicji iz kliničke psihologije i preduzme dalje radnje po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kako bi se psiholozima zdravstvenim saradnicima omogućilo dalje ostvarivanej prava koja su predviđena istim Zakonom. 

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize DPFBIH to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...