PETICIJA ZA PODRŠKU OSOBAMA S INVALIDITETOM

ŠTA OSOBE S INVALIDITETOM TRAŽE OVOM PETICIJOM?

Osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH traže da se poštuju minimalno četiri osnovna prava:

1.    Pravo na inkluzivno obrazovanje;

2.    Pravo na zapošljavanje osoba s invaliditetom;

3.    Uklanjanje svih barijera koje onemogućavaju ili otežavaju uključivanje osoba s invaliditetom u društvene tokove;

4.    Pravo na socijalnu sigurnost i dostojanstven život u lokalnoj zajednici.

 

NIŽE RAZINE VLASTI TREBA DA USVOJE STRATEGIJU I AKCIONE PLANOVE

Jedan od glavnih uzroka teškog položaja osoba je podijeljena nadležnost u mnogim oblastima između različitih razina vlasti u Federaciji BiH, a pri tome ne postoji odgovarajuća komunikacija i suradnja između zakonodavstva Federacije BiH i zakonodavstva u kantonima/županijama.

Osobe s invaliditetom zahtijevaju da Akcione planove za implementaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom usvoje i nadležne institucije vlasti na lokalnim razinama u Federaciji BiH (svi kantoni/županije i općine), kao vlastite smjernice za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.

 

O STRATEGIJI ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BIH

Federacija BiH je u okviru svojih ustavnih nadležnosti pripremila Strategiju i Akcioni plan za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom za period 2011. do 2015. godine. Strategiju je usvojo Parlament Federacije BiH 2011. godine, ali se ona uopće ne provodi.

Temeljni princip Strategije je obveza društva da osigura svim osobama s invaliditetom da, što je manje moguće osjete posljedice invaliditeta, tako što će im se omogućiti primjerena zdravstvena zaštita, rehabilitacija, sigurnije okruženje i podigne svijest zajednice koja je spremna da pruži podršku osobama sa invaliditetom.

 

GLAVNE MJERE STRATEGIJE ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BIH

SOCIJALNA ZAŠTITA

- Uskladiti sve zakone i druge akte iz oblasti socijalne zaštite na razini Federacije BiH i kantona/županija sa Konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom;

- Donijeti nove zakone o socijalnoj zaštiti na razini Federacije BiH i kantona/županija;

 

PRISTUPAČAN ŽIVOT U ZAJEDNICI I STANOVANJE

- Obezbijediti uvjete za sveobuhvatno rješavanje stambenih pitanja osoba s invaliditetom;

- Osigurati punu primjenu Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za spriječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima;

- Uvođenje odgovarajućih elemenata podrške u sferi informacija, sredstava komuniciranja i novih tehnologija za gluhe, nagluhe, slijepe, slabovidne i osobe  intelektualnim teškoćama;

- Osigurati pristupačnost svih oblika javnog prijevoza za sve osobe s invaliditetom.

  

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

- Osigurati dostupnost potrebnih ortopedskih, tiflotehničkih i drugih pomagala svim osobama sa invaliditetom;

- Jačanje kapaciteta i edukacija profesionalaca koji rade u centrima za mentalno zdravlje i fizikalnu rehabilitaciju:

- Razvijanje službi za ranu intervenciju i tretman djece sa posebnim potrebama;

- Uspostaviti „screening“ programe za prekoncepcijsku, prenatalnu i postnatalnu detekciju poremećeja koji dovode do invaliditeta po bilo kojem osnovu;

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

- Unaprijediti zakonodavni okvir na svim nivoima odgoja i obrazovanja koji će obezbijediti uključenost djece i osoba sa invaliditetom u sistem/sustav odgoja i obrazovanja;

- Osigurati jednake mogućnosti djeci i osobama sa invaliditetom u redovnom odgojno-obrazovnom sistemu/sustavu na svim razinama obrazovanja.

 

PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE

 - Unaprijediti zakonski okvir koji će omogućiti zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

- Obezbijediti mehanizme spriječavanja diskriminacije u području zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

- Učiniti dostupnim programe stručnog usavršavanja i razvijanja radnih vještina osoba sa invaliditetom;

- Senzibilizirati i poticati poslodavce da zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

 

KAKO VI MOŽETE DOPRINIJETI DA SE IZJEDNAČE MOGUĆNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM?

1.    Potpisivanjem peticije u gradovima u FBiH kojima će biti organizirane ulične akcije 7. i 9. aprila 2015.;

2.    Potpisivanjem peticije građana na Internetu.

 

POTPISIVANJEM PETICIJE PODRŽITE OSOBE S INVALIDITETOM KOJE TRAŽE DA SE POŠTUJE NJIHOVO DOSTOJANSTVO I OSNOVNA LJUDSKA PRAVA.

Peticija će 2015. godine biti dostavljena kantonalnim/županijskim Vadama u Federaciji BiH i općinskim vlastima. Tada će se izraziti većinska volja građana i osoba s invaliditetom kako bi nadležne lokalne vlasti usvojile Akcione planove i doprinijele provedbi Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, ali i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Podsjećamo, BiH je ratificirala Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom, čiji je cilj stvaranje jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i usklađivanje nacionalnih zakonodavstva sa europskim i svjetskim standardima u oblasti invalidnosti.

POŠTUJMO KONVENCIJU UN-a!

Kampanju podržava Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH i Koalicije udruženja osoba s invaliditetom iz Federacije BiH.

Medijsku kampanju provodi agencija "Propaganda Plus", Sarajevo.


PR podrška "Propaganda Plus"    Kontaktirajte autora peticije