Znakovni jezik

Zahtijevamo bezuvjetnu primjenu Zakona o upotrebi znakovnog jezika u BiH (“Službeni glasnik Bosne i. Hercegovine”, broj 75/09).

 

Članom 9. Zakona propisano je:

 

(1) Gluho lice ima pravo upotrebljavati znakovni jezik u postupcima pred organima i institucijama Bosne i Hercegovine.

(2) Gluho lice ima pravo upotrebljavati znakovni jezik i u svim drugim životnim situacijama u kojima bi gluhoća značila smetnju u zadovoljavanju njegovih potreba, uključujući i postupak međunarodne pravne pomoći.

(3) Gluho lice ima pravo biti informirano u njemu prilagođenim tehnikama u skladu s posebnim propisima.

(4) Pravo iz st. (1) i (2) ovog člana ostvaruje se osiguravanjem prava na tumača znakovnog jezika.

 

Shodno citiranoj odredbi Zakona zahtijevamo:

 

-       da program na državnoj TV bude titlovan ili sa prevodom na znakovni jezik,

-       da naš znakovni jezik  bude konačno  priznat od strane društva i pred zakonom kao drugi jezik,

-       pravo na dvojezično obrazovanje u redovnom školstvu za gluhe,

-       pravo na tumača znakovnog jezika na fakultetima, na seminarima, kursevima,  na sastancima, u zdravstvu,  po ugledu na evropske države,

-       pravo na stručne usluge i rehabilitacijiu vježbe bez obzira na starost.

 

Ciljevi su:

  • Pravo na dvojezično školovanje u redovnim školama i na fakultetima
  • Pravo na usluge surdopedagoga, audiorehabilitatora (vježbu slušanja i govora) za sve uzraste
  • Pravo na  usluge tumača: u obrazovnim institucijama, bolnicama, policiji,  u pravnom savjetovalištu, u  finansijskom savjetovalištu, u pozorištu, u sportskim objektima i  u mnogim drugim područjima.
  • Pravo na porodično savjetovalište za porodice koje imaju gluhe članove
  • Pravo na jednak pristup informacijama (na televiziji) preko titlova ili pomoću prevodioca.
  • Pravo na hitne obavijesti preko SMS-ova ili preko titlova na TV-u u slučaju opasnosti kao što su poplave, požari, zemljotresi i slično.

Pridružite nam se, a do tada lajkujte i dodajite prijedloge.

 


Savez gluhih i nagluhih Bosne i Hercegovine    Kontaktirajte autora peticije